Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki


Spółka w ramach swojej działalności inwestycyjnej uzyskała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia; Działanie 4.4 Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym), na podstawie umowy podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości nr UDA-POIG.04.04.00-16-014/08-00.

Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu przewiduje:

  • Zakup i montaż instalacji do przerobu frakcji węglowodorowych (przerób frakcji aromatycznych i alifatycznych),
  • Zakup i montaż instalacji odzysku odpadów rozpuszczalnikowych (przerób odpadów płynów chłodniczych i destylacja próżniowa odpadów),
  • Zakup i montaż instalacji oczyszczania i destylacji rozpuszczalników,
  • Wyposażenie działu Badawczo-Rozwojowego wraz z pracami adaptacyjnymi,
  • Szkolenia, usługi doradcze i analizy,
  • Zakup technologii.
W ramach wyżej wymienionych działań leży m.in. nawiązanie współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi i zakup technologii, zakup projektów technologicznych i technicznych, zakup środków trwałych, a dalej budowa i oddanie nowych instalacji produkcyjnych do użytku. Zakończenie projektu przewidziano na 31 grudnia 2010 r.